Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
Twój koszyk 0 zł
Kategorie
PL / zł

Polityka prywatności

Opublikowano:

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie. Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

 

DEFINICJE

 

 1. Anonimizacja to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy/nadpisuje "dane osobowe" uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.
 2. Serwis to sklep internetowy prowadzony przez Administratora i działający pod adresem green-sklep.pl
 3. Serwis zewnętrzny to serwisy internetowe partnerów usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem.
 4. Użytkownik to osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 5. Urządzenie to elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 6. Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub nie zautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 7. Cookies (Ciasteczka) to dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.
 8. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 9. Zgoda to zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 10. Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 11. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest firma Sylwia Żarnowska P.U.H.Green Export-Import (dalej Administrator) wykonująca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, prowadząca działalność pod adresem: ul. Jaśminowa 4  Chojęcin-Szum, 63-640 Bralin
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

 

§ 2. PRZETWARZANIE DANYCH

 

 1. Odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym.
 2. Dane osobowe pochodzące od użytkownika są przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), z zastrzeżeniem §5 pkt 1 pkt 2
 3. Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Część danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.
  1. Cele przetwarzania danych osobowych (identyfikujących):
   • Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych
   • Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)
   • Usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach.
   • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
   • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora
   • Realizacji zamówień w serwisie
   • Obsługi fakturowania poprzez adres e-mail
  2. Cele przetwarzania danych anonimowych:
   • Prowadzenie statystyk
   • Remarketing
   • Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji użytkownika (może)
   • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora
 4. W celu realizacji zamówionej usługi cyklicznego otrzymywania newslettera firma – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

 

§ 3. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY TRZECIE

 

 1. Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:
  1. Podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług hostingowych lub usług pokrewnych dla Administratora tj. m.in. nazwa_firmy (adres i dane firmy, krs, nip)
  2. Operatorom pocztowym i podmiotom świadczącym usługi kurierskie (w związku z realizacją zamówienia), w tym spółce InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków) w celu doręczenia przesyłki w Paczkomacie lub bezpośrednio przez kuriera
  3. Podmiotom prowadzącym Centrum Wsparcia Klienta
  4. Podmiotowi, za pośrednictwem którego świadczona jest usługa Newslettera nazwa_firmy/lub własny
  5. Dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego.
  6. Podmiotom takim jak banki, uczestniczącym w realizacji polecenia zapłaty, pośrednikowi w zakresie przyjmowania i realizowania płatności, tj. m.in. spółce Przelewy24 z siedzibą w ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań w celach związanych z obsługiwaniem składanych przez Państwa zleceń płatniczych zawierających polecenie wykonania transakcji płatniczej (zapłaty) na rzecz Administratora; 2. Informujemy, że wskazany partner może modyfikować wskazaną politykę prywatności bez zgody Administratora. 3. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
  7. Dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wystawienia faktury;
  8. Biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach;
 2. Informujemy, że wskazany partner może modyfikować wskazaną politykę prywatności bez zgody Administratora
 3. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych

 

§ 4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

 1. Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)
 2. Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika.

 

§ 5. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. art. 6 ust. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
 2. art. 6 ust. 1 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 3. art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 4. art. 6 ust. 1 lit. e przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 5. art. 6 ust. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

 

§ 6. ZAMÓWIENIA

 

Złożenie zamówienia przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Podanie tych danych jest nieobowiązkowe. W celu realizacji złożonego zamówienia, serwis przetwarza dane:

 1. W celu prawidłowej realizacji złożonego zamówienia oraz rozliczenia umowy na zamówione produkty lub usługi
 2. W celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w tym także w celu potwierdzenia realizacji tych obowiązków
 3. W celach marketingowych Administratora, statystycznych, analitycznych i cyklicznego otrzymywania newslettera
 4. W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi

 

§ 7. POLITYKA COOKIES (CIASTECZKA)

 

Serwis posługuje się tzw. plikami cookies. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego Serwis.

 1. W ramach serwisu, używane są poniższe rodzaje plików cookies:
  1. Wewnętrzne” - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
  2. Zewnętrzne” pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie. Głównie służące w ramach statystyk serwisu.
  3. Sesyjne” pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
  4. Trwałe” pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
  5. Niezbędne” pliki umożliwiające poruszanie się po Serwisie, a także korzystanie z jego podstawowych funkcji, w tym z usług dostępnych w ramach Serwisu
 2. W serwisie użytkownicy mogą w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies przez każdą witrynę internetową.
 3. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie: jak wyłączyć cookie lub u jednego ze wskazanych dostawców:
  1. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome (Kliknij)
  2. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Opera (Kliknij)
  3. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce FireFox (Kliknij)
  4. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Edge (Kliknij)
  5. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari (Kliknij)
 4. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie w serwisie:
  1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
  2. Personalizacja Serwisu dla Użytkowników
  3. Umożliwienie podstawowych działań w serwisie (logowanie itp.)
  4. Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)
  5. Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych

 

§ 8. PLIKI COOKIES SERWISÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

 1. Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:
  1. Usługi służące do prowadzenia statystyk:
  2. Usługi inne:
 2. Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposób wykorzystywania plików cookie.

 

§ 9. NEWSLETTER

 

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na regularne otrzymywanie informacji dotyczących oferty Administratora (regularny newsletter) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu wysłania takich informacji. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik ma również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przesyłanie informacji dotyczących oferty Administratora drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub do momentu złożenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

§ 10. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

 

 1. Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora art. 15 RODO.
 2. Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora art. 16 RODO.
 3. Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora. W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji). W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesłanej wiadomości e-mail. art. 17 RODO.
 4. Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 5. Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora art. 20 RODO
 6. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 7. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. Wniosek dotyczący realizacji przysługujących Państwu praw, można złożyć w formie korespondencyjnej (adres) lub drogą e-mailową:

 

§ 11. DANE KONTAKTOWE

 

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów:

 1. Adres pocztowy: ul. Jaśminowa 4, Chojęcin-Szum, 63-640 Bralin
 2. E-mail: esklep@green-sklep.pl

 

§ 12. WYMAGANIA SERWISU

 

 1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności ani za zawartość tych stron, ani za zasady ochrony prywatności stosowane przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

 

§ 13. LINKI ZEWNĘTRZNE

 

Serwis zawiera linki i odnośniki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych, których Administrator nie jest właścicielem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności ani za zawartość tych stron, ani za zasady ochrony prywatności stosowane przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

 

§ 14. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.
 2. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.
Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki