Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
Twój koszyk 0 zł
Kategorie
PL / zł

Regulamin

Opublikowano:

Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Sylwia Żarnowska P.U.H.Green Export-Import, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

DEFINICJE

 

 1. Administrator serwisu/danych - Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma wszystkie dane wykonująca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość
 3. Adres reklamacyjny - ul. Jaśminowa 4, Chojęcin-Szum, 63-640 Bralin
 4. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej
 5. Cennik dostaw - zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów, dostępne pod adresem
 6. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu. informacje dotyczące dostaw znajdują się pod adresem: https://green-sklep.pl/dostawa,31
 7. Dowód zakupu - faktura, rachunek, paragon wystawione zgodnie z właściwymi przepisami lub potwierdzenie przelewu (transakcji)
 8. Karta produktu - podstrona Sklepu, która zawiera informacje o pojedynczym produkcie  
 9. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą za pośrednictwem sklepu zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów wybranych przez Kupującego w celu dokonania zakupu
 11. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (z późniejszymi zmianami)
 12. Kupujący - osoba korzystająca z funkcjonalności sklepu, w tym dokonująca zakupu za pośrednictwem sklepu
 13. Miejsce wydania rzeczy - Adres pocztowy lub punkt odbioru (miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym) wskazane w formularzu zamówienia przez Kupującego
 14. Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie;
 15. Płatność - metoda dokonania zapłaty za wybrane towary i dostawę wymieniona pod adresem.
  1. Operatorem kart płatniczych jak i w płatności w naszym sklepie obsługiwane są przez firmę: Przelwey24 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, NIP: 779-236-98-87  Regon: 301345068, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań
 16. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 17. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka)
 18. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 19. Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych. Polityka prywatności znajduje się pod adresem: https://green-sklep.pl/polityka-prywatnosci,13
 20. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
 21. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem green-sklep.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie
 22. SprzedającySylwia Żarnowska P.U.H.Green Export-Import, ul. Jaśminowa 4, Chojęcin-Szum, 63-640 Bralin, NIP: 6191125631 REGON: 250602774
 23. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość pomiędzy sprzedającym a kupującym w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego
 24. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna
 25. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania produktu, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 4. Sprzedający może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
 5. Sprzedawca informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 6. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość
 7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Kupującego adres e-mail
  2. dostępnych na stronie: informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego Regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 9. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  3. Korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  4. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  5. Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedawcy,
  6. Korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 10. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́działania Sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć́.
 11. Sprzedający nie odpowiada za brak możliwości korzystania ze Sklepu z powodów technicznych leżących wyłącznie po stronie Kupującego, takich jak m.in. nieprawidłowe ustawienia przeglądarki lub brak dostępu do sieci Internet.

 

§ 2. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJI

 

 1. Zamówienia w Sklepie Kupujący mogą składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem ewentualnych przerw technicznych związanych z aktualizacją Sklepu lub z przyczyn leżących poza zakresem odpowiedzialności Sprzedającego.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. Dodanie do koszyka produktu,
  2. Wybór rodzaju dostawy,
  3. Wybór rodzaju płatności,
  4. Wybór miejsca wydania produktu,
  5. Złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku “Zamawiam i płacę”
 3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 4. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego formularza zamówienia zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności adres pocztowy, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. Brak poprawnych danych będzie skutkować brakiem realizacji zamówienia.
 5. Wysłanie przedmiotu umowy uzależnione jest od dostępności produktów określonych w szczegółach produktu. Jeżeli produkt jest dostępny, złożone zamówienia będą realizowane do 3 dni roboczych.
 6. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie określonym w Regulaminie §2 pkt. 5 z uwagi na brak zamówionego Produktu lub zamówionej ilości Produktów, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej i zaproponuje inny termin realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący nie zaakceptuje nowego terminu realizacji zamówienia, wówczas zamówienie traktuje się jako niebyłe a żadna ze stron nie podnosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia.
 7. Rozpoczęcie realizacji zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy.
 8. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy esklep@green-sklep.pl
   

§ 3. PŁATNOŚCI

 

 1. W sklepie stosowane są następujące sposoby płatności a) płatność za pomocą bankowości internetowej – rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24
 2. Koszty transakcji finansowych ponosi Kupujący

 

§ 4 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu doręczenia zamówienia, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://green-sklep.pl/zwroty,30 lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty wysyłki towaru do Sprzedającego.
 8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego oraz doręczenia Sprzedającemu zwracanego towaru, zwróci Kupującemu dokonane przez niego płatności, wraz z kosztami dostawy równymi najtańszej dostępnej opcji dostawy w Sklepie. Sprzedający nie zwróci Kupującemu dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Kupującemu, zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
  4. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

 

§ 5. RĘKOJMIA

 

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupujących na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec podmiotów innych niż Kupujący z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia)
 2. W przypadku umowy z Kupującym jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego
 3. Kupujący, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. Złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
  2. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Reklamacje dotyczące zamówienia złożonego w sklepie należy kierować na adres e-mail: esklep@green-sklep.pl

 

§ 6. POLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem przetwarzania danych osobowych w celu umożliwienia kupującemu korzystania ze sklepu, świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z kupującym umów sprzedaży produktów zamówionych przez kupującego w sklepie oraz prawidłowego wykonywania tych umów, a także ich rozliczenia, wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora oraz w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego
 3. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana. 
 4. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera Polityka prywatności.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów, ani nie może być również w ten sposób interpretowane
 2. Wprowadzone zmiany w Regulaminie będą publikowane na tej podstronie Serwisu, lecz Administrator zobowiązany jest poinformować Użytkowników posiadających konta lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Regulaminu. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Kupujący może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 4. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.
Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki